catalàcastellano
empresa | contactar
 comentaris a:

proyectos@e4coaching.com

 
-
-

 

Projectes i Iniciatives/imprimir página

Elaboració del Pla de Negoci
-

Un Pla de Negoci, o també conegut com a Business Plan (BP), és aquell document que reflectirà els anàlisi i estudis efectuats, per obtenir i mostrar la viabilitat i rendiment esperats en una nova iniciativa empresarial.

El Business Plan és una eina essencial per al llançament d’un nou negoci ja que ens donarà una idea de la viabilitat econòmica del mateix, a més de servir de presentació a terceres parts implicades i per la recerca de finançament, inversors  o entitats de crèdit

No existeix un model únic de Pla de Negoci, per això A TÍTOL D’EXEMPLE:

  • Definició del projecte i objectius: resum de la idea de negoci, del producte o servei, missió i objectius i presentació dels promotors.
  • Estudi del mercat i de la competència: definició dels clients objectius, mercat potencial, localització, detalls de marketing, etc...
  • Pla de vendes: anàlisi DAFO, estratègia de vendes, estratègia de marketing, plans i estimacions de vendes.
  • Pla de Recursos Humans: estructura funcional de l’empresa, definició de les necessitats i previsió de personal.
  • Estudi econòmic-financer: necessitats financeres del projecte, fonts de finançament, previsions de tresoreria, balanços i comptes de resultats.
  • Conclusions: es recullen les raons per les que val la pena invertir en la iniciativa proposada.

VOLS QUE ELABOREM EL PLA DE NEGOCI DEL TEU PROJECTE O INICIATIVA?: proyectos@e4coaching.com

 

 

-