catalàcastellano
empresa | contactar
 


 
-

 e4 coaching y estrategia
 empresarial S.L.

 C/Parellades 12, pis 1º desp. 15
 07003 Palma de Mallorca

 Tel.: 971 722 366
 Fax:   971 727 543
   

Avís legal imprimir página

Mitjançant el present document s’informa als visitants (d’aquí en endavant s’utilitzen indistintament els termes “usuaris” i “visitants”) d’aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització i/o consulta. La utilització i/o consulta d’aquesta web suposa per part dels visitants l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari s’obliga a indemnitzar a E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquesta web, infringint aquestes condicions legals i/o la legalitat vigent.

També s’informa en aquest document de les condicions particulars que regeixen per a la contractació de determinats serveis que s’ofereixen en aquesta web.

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. es reserva el dret a modificar les condicions legals que s’exposen en aquest document sense previ avís.

Condicions d’ús d’aquesta web

A-Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat.
B-Llei aplicable. Jutjats i Tribunals competents.

a-Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat.

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquesta website és E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. amb domicili al carrer Parellades número 12, primer pis, despatx 15, amb número de CIF B57200370, inscrita en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca tom 1974, folio 92, fulla PM-43529, adreça electrònica de contacte info@e4coaching.com

Aquesta web y el seu contingut és propietat de E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL,S.L. empresa editora i propietària de la mateixa.

Sense autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venta, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web o de qualsevol part de la mateixa.

El contingut, informació i consells expressats en aquesta web, s’han d’entendre, com a simplement, orientatius. E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. no respon de ninguna forma de l’efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que en faci ús d’ells, ja que són aquestes les que haurien de decidir segons el seu criteri l’oportunitat dels mateixos.

En aquesta web es poden publicar eventualment, continguts aportats per terceres persones o empreses, E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que en facin ús d’ells.

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense avís previ i sense cap tipus de limitació.

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es pugin ocasionar per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquesta web i del serveis que en ella s’ofereixen.

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o empresa que en faci ús i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus.

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment es puguin donar en la web per part de tercers.

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es doni en altres webs enllaçades amb aquesta. E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en webs de tercers. Aconsellam als visitants de les mateixes a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes webs.

Les persones o empreses que remetin qualsevol tipus d’informació a E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. es comprometen a que aquesta sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

b-Llei aplicable. Jutjats i Tribunals competents.

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola.

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L., els visitants d’aquesta web i qualsevol personal o empresa utilitzi o contracti qualsevol servei que es doni en la mateixa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca, per a la resolució de qualsevol controvèrsia o disputa legal que eventualment es pogués presentar.

Política de confidencialitat

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. empresa editora i propietària d’aquesta web, pretén mitjançant aquesta declaració informar als seus visitants la política que la nostra empresa segueix en el tractament de les dades que es reben en aquesta web.

L’objectiu de la nostra política de privacitat és respectar al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals. Si vostè té qualsevol dubte sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, així com si desitja exercir els drets d’informació, oposició, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que vostè cregui que el pot assistir) por dirigir-se a:

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL SL
C/ Parellades 12 primer pis despatx 15
07003 Palma de Mallorca (Illes Balears)
España
Tel: 971 722 366
Fax: 971 727 543
info@e4coaching.com

Quin tipus de dades es recullen en aquesta web?

Es recullen el ses següents tipus d’informacions:

-Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic).
-En els formularis de consulta que es troben en la web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o comandes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L., la qual no ven, alquila o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

S’utilitzen cookies en aquesta web?

En aquesta web no s’utilitzen “cookies” ni cap altre sistema que guardi o extragui informació de l’ordinador de l’usuari.

En el formularis es sol·licita un email de contacte, rebré emails publicitaris?

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Ocasionalment pot rebre informació de E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. a través de la direcció d’email inclosa en els formularis.

Quin tipus de política segueixen amb els menors d’edat?

Aquesta pàgina no està dirigida especialment a menors d’edat. En qualsevol cal, animam als menors d’edat a que consultin amb els seus pares i/o tutors legals, abans de complimentar qualsevol formulari d’aquesta web.

Quines mesures de seguretat es prenen respecte a la integritat de les dades?

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i relatiu a les mesures de protecció de Nivell Bàsic, realitza còpies de seguretat periòdiques.

Responsabilitat exigible

E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. PARTEIX DE LA BONA FE CONTRACTUAL. E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. POSARÀ A L’ABAST TOT ELS MITJANS TÈCNICS, ORGANITZATIUS I HUMANS PER A PROTETGIR LA PRIVACITAT D’USUARIS I CLIENTS I VETLLARÀ EN TOT MOMENT PER LA QUALITAT DELS SERVEIS QUE DÓNA. AIXÒ NO OBSTANT E4 COACHING Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.L. EXIMEIX TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA EN ELS SERVEIS DONATS PER LES CARACTERÍSTIQUES IMPLÍCITES DELS SISTEMES INFORMÀTICS A INTERNET: PÈRDUA, MAL ÚS, ALTERACIÓ, ACCÉS NO AUTORITZAT, ROBATORI, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INUNDACIONS O QUALSEVOL ALTRE DESASTRE NATURAL QUE AFECTI A LES DADES. PER QUALSEVOL DUBTE DAVANT UNA ACCIÓ LEGAL ES POT DIRIGIR AL NOSTRE EMAIL: info@e4coaching.com


Pàgina web subvencionada pel Consell de Mallorca-